Algemene voorwaarden Jouw visie, jouw kracht

Jouw visie, jouw kracht, Veenmos 13, gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle en hierna te noemen Jouw visie, jouw kracht.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder.

Opdrachtgever: de wederpartij van Jouw visie, jouw kracht, respectievelijk de rechtsopvolger(s) van de opdrachtgever.

Opdracht: iedere overeenkomst / offerte waarbij Jouw visie, jouw kracht zich jegens de opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tussen Jouw visie, jouw kracht en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jouw visie, jouw kracht, bij de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gebezigde algemene voorwaarden en de onderhavige algemene voorwaarden zullen de laatste prevaleren.
 4. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Jouw visie, jouw kracht niet gebonden aan in de aanvaarding van zijn aanbieding door potentiële opdrachtgever voorkomende afwijkingen.

Artikel 3. Offertes

 1. alle aanbiedingen van Jouw visie, jouw kracht zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door Jouw visie, jouw kracht gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Jouw visie, jouw kracht is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Offertes zijn gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 4. De prijzen in de genoemde offertes worden vermeld in Euro’s en zijn inclusief BTW tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Jouw visie, jouw kracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van wetenschap. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Jouw visie, jouw kracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, die al dan niet in dienstverband werkzaam zijn voor Jouw visie, jouw kracht. Jouw visie, jouw kracht is bevoegd derden in te zetten ten behoeve van zijn werkzaamheden zonder dat hiervan expliciet melding is gemaakt aan de opdrachtgever en zonder dat dit gevolgen heeft voor de met de opdrachtgever overeengekomen prijs.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Jouw visie, jouw kracht aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Jouw visie, jouw kracht worden verstrekt. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van de opdracht betrokken zullen zijn. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in afstemming met Jouw visie, jouw kracht.
 4. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Jouw visie, jouw kracht zijn verstrekt, heeft Jouw visie, jouw kracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Jouw visie, jouw kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Jouw visie, jouw kracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid/onvolledigheid voor Jouw visie, jouw kracht kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Jouw visie, jouw kracht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur, uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of gedurende een afgekaderd project zoals omschreven in de offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Jouw visie, jouw kracht derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Jouw visie, jouw kracht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de overschrijding van de uitvoeringstermijn.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Jouw visie, jouw kracht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Jouw visie, jouw kracht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Jouw visie, jouw kracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Jouw visie, jouw kracht geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
 6. Indien partijen het eens zijn dat de overeenkomst gewijzigd moet worden, maar niet geheel tot overeenstemming komen betreffende de aard en omvang van de noodzakelijk geachte wijziging van KVK Nummer: 56472269 en/of aanvulling op de overeenkomst, hebben beide partijen het recht de verdere uitvoering van de opdracht te beperken tot dat deel van de overeenkomst waar wel overeenstemming over bestaat. Hiervoor is opdrachtgever een honorarium verschuldigd dat in lijn is met de eerder aangegane verplichtingen. Indien partijen in het geheel niet tot overeenstemming komen gelden de opzegtermijnen als genoemd onder artikel 9. 7. Voorzover opdrachtgever op aanwijzing van Jouw visie, jouw kracht in het kader van diens werkzaamheden wenst over te gaan tot het aanvragen van een (of meerdere) patent(en), dan is
 7. Jouw visie, jouw kracht gerechtigd daarvoor en voor daarop gerichte werkzaamheden een vergoeding te bedingen. Overeengekomen kan worden dat een dergelijke vergoeding geschied in de vorm van een eenmalige betaling, of in de vorm van een nader overeen te komen percentage van eventuele toekomstige royalty’s, dan wel in een combinatie van deze twee. Zonder dat hieromtrent tussen partijen overeenstemming is bereikt, is opdrachtgever niet gerechtigd tot het indienen van een of meerdere patentaanvragen, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor gerechtelijke matiging vatbare boete van € 25.000 per overtreding en/of patentaanvraag.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Jouw visie, jouw kracht zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Jouw visie, jouw kracht verstrekte stukken, zoals rapporten, hand outs, adviezen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jouw visie, jouw kracht worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. De eigendom hiervan blijft bij Jouw visie, jouw kracht berusten. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik of in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 3. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Jouw visie, jouw kracht geen mededeling doen over de aanpak en werkwijze van Jouw visie, jouw kracht bij de uitvoering van de opdracht.
 4. Jouw visie, jouw kracht behoudt tevens het recht de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis en inzicht voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Voortijdige beëindiging opdrachten

 1. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien een van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventueel latere schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden. Voor opdrachten met een looptijd van minder dan twee maanden zal een opzegtermijn van twee weken worden aangehouden. Hiertoe zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch Jouw visie, jouw kracht kunnen enige aanspraak of recht KVK Nummer: 56472269 van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. 3. Indien een van de beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Jouw visie, jouw kracht op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Jouw visie, jouw kracht ter kennis gekomen omstandigheden geven Jouw visie, jouw kracht goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; – indien Jouw visie, jouw kracht de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheden te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 2. In de genoemde gevallen is Jouw visie, jouw kracht bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Jouw visie, jouw kracht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachtentermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Jouw visie, jouw kracht.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Jouw visie, jouw kracht de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever bewezen te worden.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Jouw visie, jouw kracht slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 Artikel 12. Honorarium, kosten en tarieven
 4. De honorering van Jouw visie, jouw kracht berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 5. Noodzakelijke reis- en administratie kosten zoals telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting. (21% BTW)
 7. De opdrachtgever zal kosten van derden welke door Jouw visie, jouw kracht worden gemaakt in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt de betaling aan derden via Jouw visie, jouw kracht dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.
 8. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden meteen worden doorbelast.
 9. Jouw visie, jouw kracht verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien er niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt. KVK Nummer: 56472269

 

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden voorafgaande aan de training of 30 dagen na factuurdatum, op een door Jouw visie, jouw kracht aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Jouw visie, jouw kracht is gerechtigd tot het doorberekenen van ene toeslag voor administratiekosten tot een maximum van 5% van het honorarium.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden, en zonder dat ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan een opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Jouw visie, jouw kracht en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Jouw visie, jouw kracht onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Is de opdrachtgever in verzuim, of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van een of meer van zijn betalingsverplichtingen en andere verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 30 dagen na de vervaldatum, kan Jouw visie, jouw kracht de uitvoering van de opdracht opschorten.

 

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
 • over de eerste € 3.000 15%
 • over het meerdere tot € 6.000 10%
 • over het meerdere tot €15.000 8%
 • over het meerdere tot €60.000 5%
 • over het meerdere vanaf € 60.000 3% 2.

Indien Jouw visie, jouw kracht aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien Jouw visie, jouw kracht aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht bij een langere looptijd dan twee maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Jouw visie, jouw kracht of haar ondergeschikten.
 4. Jouw visie, jouw kracht is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, noch voor schade geleden door KVK Nummer: 56472269 derden; hiervoor dient de opdrachtgever Jouw visie, jouw kracht te vrijwaren.
 5. De toepassing en het gebruik van de adviezen van Jouw visie, jouw kracht zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verspeeld.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Jouw visie, jouw kracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Jouw visie, jouw kracht niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Jouw visie, jouw kracht of van door hem ingeschakelde derden worden daaronder begrepen. 2. Jouw visie, jouw kracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Jouw visie, jouw kracht zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Jouw visie, jouw kracht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Jouw visie, jouw kracht niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien Jouw visie, jouw kracht bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en Jouw visie, jouw kracht, dan zullen partijen trachten dit door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige of mediator voor advies of bemiddeling.
 2. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan is de rechter in de woonplaats van Jouw visie, jouw kracht bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen

 

 1. Niettemin heeft Jouw visie, jouw kracht het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Artikel 18. Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen Jouw visie, jouw kracht en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel in Zwolle, Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.